INFORMACJA O UDZIELANIU STYPENDIUM SZKOLNEGO ORAZ ZASIŁKU SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

PODSTAWA PRAWNA:
• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.),
• Uchwała Nr XXIII/233/05 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rymanów (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 64, poz. 905 z późn. zm.)
I INFORMACJE PODSTAWOWE
Burmistrz Gminy Rymanów informuje, że od 01 do 15 września 2017 roku można składać wnioski w sprawie przyznania stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018 dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadpodstawowych zamieszkałych na terenie Gminy Rymanów. Słuchacze kolegiów mają przedłużony termin składania wniosków do 15 października 2017 roku. Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie. Dochód na osobę w rodzinie ucznia, słuchacza nie może przekroczyć 514 zł netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.
Wniosek o stypendium szkolne może złożyć:
• jeden z rodziców dziecka lub prawny opiekun,
• pełnoletni uczeń,
• dyrektor szkoły, kolegium lub ośrodka dla uczniów niepełnosprawnych. Wnioski o przyznanie stypendium można pobrać w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Rymanowie, ul. Dworska 42, w szkołach lub ze strony internetowej www.rymanow.pl
Wypełnione wnioski należy złożyć wyłącznie w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Rymanowie, ul. Dworska 42.

II STYPENDIA SZKOLNE PRZYSŁUGUJĄ:
• uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
• wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
• uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży
i dla dorosłych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, • słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

III STYPENDIA SZKOLNE NIE PRZYSŁUGUJĄ:
• dzieciom odbywającym wychowanie przedszkolne,
• dzieciom odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej,
• uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Rymanów.

IV WARUNKI OTRZYMANIA POMOCY MATERIALNEJ
Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej
z niskich dochodów na osobę w rodzinie, a w szczególności z rodzin: • w których występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność lub brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
• w których występuje alkoholizm lub narkomania,
• niepełnych lub w których wystąpiło zdarzenie losowe.

V FORMY UDZIELANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO
Zgodnie z ustawą i regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rymanów stypendium szkolne udziela się:
1) stypendium szkolne przyznane w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, może dotyczyć zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w tym wyrównawczych o charakterze informatycznym, technicznym, przedmiotowym, artystycznym, sportowym lub turystyczno – krajoznawczym organizowanych przez szkoły i placówki oświatowe oraz inne placówki (np. wyjazdy na basen, wyjazdy do kina, do teatru, dodatkowe lekcje z języków obcych, lekcje gry na instrumencie muzycznym, korepetycje),
2) stypendium szkolne przyznane w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym może dotyczyć w szczególności: zakupu podręczników, słowników, lektur szkolnych lub innych książek związanych z potrzebami w danym typie szkoły; zakupu przyborów szkolnych, odzieży sportowej i obuwia sportowego na lekcje wychowania fizycznego, zakupu sprzętu komputerowego wraz z akcesoriami, pokrycia kosztów abonamentu internetowego, zakupu instrumentu muzycznego dla uczniów uczących się gry na instrumencie, zakupu materiałów i ubrania na praktyki zawodowe w przypadku uczniów szkół średnich oraz zakupu stroju galowego obowiązującego zgodnie z regulaminem szkoły,
3) stypendium szkolne przyznane w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania może dotyczyć kosztów zakwaterowania w internacie, bursie lub stancji, kosztów zakupu posiłków, kosztów dojazdów do szkół ponadpodstawowych i kolegiów środkami komunikacji zbiorowej,
4) stypendium szkolne w formie świadczenia pieniężnego może być przyznane wyłącznie, jeżeli formy określone w pkt. 1 - 2 a w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych także formy określone w pkt. 3 nie są możliwe, natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów formy określone w pkt. 1 - 3 są niecelowe.

VI ZASIŁEK SZKOLNY
Zasiłek szkolny może być przyznawany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego w szczególności: pożar lub zalanie mieszkania, nagła choroba w rodzinie ucznia, śmierć rodzica lub prawnego opiekuna, nieszczęśliwy wypadek powodujący trwały uszczerbek na zdrowiu członków rodziny ucznia, kradzież w mieszkaniu ucznia. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

VII WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE
Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego jest:
• złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej,
• dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń lub oświadczeń o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.

VIII DOKUMENTOWANIE WYDATKÓW
1. Stypendia szkolne będą wypłacane jako zwrot poniesionych wydatków na cele edukacyjne na podstawie dokumentów potwierdzających ich poniesienie.
2. Dokumentami tymi będą faktury, rachunki i inne dowody związane z wydatkami na cele edukacyjne (przykładowy katalog wydatków w załączniku poniżej).
3. Dopuszcza się zwrot kosztów poniesionych wydatków na cele edukacyjne w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, na podstawie faktur wystawionych w lipcu i sierpniu danego roku.
4. Faktury, rachunki i inne dowody poniesienia wydatków muszą być imienne na rodzica lub pełnoletniego ucznia. Refundacji dokonuje się do wysokości przyznanego stypendium.
5. Decyzje o przyznaniu stypendium wydawane będą po otrzymaniu przez Gminę dotacji i będą dotyczyły okresu między wrześniem, a grudniem 2017 roku. W przyszłym roku kalendarzowym, gdy będzie znana wysokość dotacji zostanie wydana decyzja zmieniająca dla ucznia (u którego nadal będzie utrzymywać się trudna sytuacja materialna), przyznająca stypendium na dalszą część roku szkolnego w okresie styczeń – czerwiec 2018 roku.
6. Wypłata nastąpi po przedłożeniu przez wnioskodawcę faktur, rachunków imiennych w formie gotówkowej w kasie Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Rymanowie lub w formie bezgotówkowej na ustalony przez wnioskodawcę rachunek bankowy.
7. Rodzice/opiekunowie prawni ucznia otrzymującego stypendium szkolne lub pełnoletni uczeń są obowiązani niezwłocznie powiadomić o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
8. Paragony nie będą brane pod uwagę.

IX OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT DOCHODU
Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz składki na ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach oraz kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób. Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288 zł.
Do dochodu nie wlicza się:
1. jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
2. zasiłku celowego;
3. pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
4. wartości świadczenia w naturze;
5. świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
6. dochody z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego; 7. świadczenia wychowawczego „500+”.

X ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM
Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach wszystkich osób będących we wspólnym gospodarstwie domowym ucznia lub słuchacza uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku. OSOBA PRACUJĄCA
1. Zaświadczenie z zakładu pracy lub oświadczenie o dochodach netto uzyskiwanych w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku.
OSOBA BEZROBOTNA
1. Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy lub oświadczenie o pozostawaniu bez pracy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (z prawem lub bez prawa do zasiłku).
1. Oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku dla osób nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy.
OSOBA KORZYSTAJĄCA ZE ŚWIADCZEŃ GOPS-u
1. Zaświadczenie/oświadczenie lub decyzja z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, okresowy, rodzinny, pielęgnacyjny lub inny, dodatek mieszkaniowy). Do dochodu nie wliczamy zasiłków celowych, jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego wypłacanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
OSOBA BĘDĄCA NA RENCIE LUB EMERYTURZE
1. Oświadczenie lub odcinek emerytury,renty lub decyzja ZUS/KRUS o przeliczeniu emerytury,renty.
OSOBA POSIADAJĄCA GRUNTY ROLNE
1. Oświadczenie lub zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych lub decyzja podatkowa za 2017 rok.
2. Odcinek opłaconej składki KRUS za ostatni kwartał tj. lipiec – wrzesień 2017 r.
OSOBA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
1. Opodatkowana na zasadach ogólnych – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za poprzedni rok kalendarzowy, zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej oraz oświadczenie o ilości miesięcy w których była prowadzona działalność.
2. Opodatkowana zryczałtowanym podatkiem dochodowym (w tym karta podatkowa) – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania, oświadczenie o osiągniętym dochodzie oraz dowody opłaty składek w ZUS/KRUS)
. 3. W przypadku zawieszenia lub likwidacji działalności gospodarczej – oświadczenie o zawieszeniu lub likwidacji działalności gospodarczej.
OSOBA OTRZYMUJĄCA ALIMENTY
1. Oświadczenie/zaświadczenie lub wyrok sądowy mówiący o wysokości zasądzonych alimentów.
OSOBA OTRZYMUJĄCA INNE STYPENDIA
1. Zaświadczenia lub oświadczenie o otrzymywanych stypendiach.
OSOBA WYKONUJĄCA PRACE DORYWCZE
1. Oświadczenia członków rodziny o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych, innego dochodu, nie podlegającego opodatkowaniu.
2. Dokument potwierdzający utratę dochodu oraz wysokość utraconego dochodu, jeżeli dochód rodziny uległ obniżeniu na skutek utraty dochodu przez członka rodziny np. świadectwo pracy.

Wszelkich dodatkowych informacji i wyjaśnień udzielą pracownicy Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Rymanowie – tel. 134356975, 134355126


Dodane przez webmaster dnia 01 wrzesień 2017 17:10:00177 Czytań - Drukuj

Programy finansowane z Unii Europejskiej
Tłumacz
Wazne terminy


Wrzesień 2018
Nd Pn Wt Śr Cz Pt Sb
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Nie ma wydarzen w tym dniu
fotonowinki
Chińskie Znaki
Odwiedziło nas:.

3708911

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Użytkowników: 3
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: szkola_p

Wszelkie cenne uwagi dotyczace tresci oraz wygladu strony prosze kierowac na: wojtek.lorymanow@gmail.com
Wszystkie prawa zastrzezone © 2008