REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA ENERGII”
Dodane przez webmaster dnia 06 marzec 2018 21:11:53

I. Organizator:
Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych Liceum Ogólnokształcącego im. St. Wyspiańskiego w Rymanowie pod patronatem Dyrektora ZSP w Rymanowie.

II. Cele konkursu:
- rozbudzenie i podnoszenie świadomości ekologicznej
- kształtowanie postawy odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska.

--------------------------------------------------
Załączniki:

1. Karta zgłoszenia


Rozszerzona zawartosc newsa

I. Organizator:
Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych Liceum Ogólnokształcącego im. St. Wyspiańskiego w Rymanowie pod patronatem Dyrektora ZSP w Rymanowie.

II. Cele konkursu:
- rozbudzenie i podnoszenie świadomości ekologicznej
- kształtowanie postawy odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska.

III. Warunki uczestnictwa
Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie jednej pracy plastycznej na temat „Alternatywne źródła energii”
Udział w konkursie ma charakter wewnątrzszkolny i jest skierowany dla uczniów klas IV-VII, II-III gimnazjum, I-II Liceum Ogólnokształcącego.
Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.
Jury będzie oceniać prace w każdej kategorii wiekowej.
Jeden autor może wykonać jedną pracę plastyczną.
Format prac plastycznych dowolny.
Technika wykonania pracy (farby plakatowe, akwarela, rysunek kredką, ołówkiem, piórkiem, grafika komputerowa itp.) jest dowolna. Dopuszcza się tylko prace wykonane na papierze. Nie będą dopuszczane malowidła na szkle, kompozycje przestrzenne, rzeźby czy prace z plasteliny.
Nagrody będą przyznawane indywidualnie.
Do prac należy dołączyć kartę uczestnictwa (załącznik nr 1), którą powinien podpisać rodzic lub osoba uprawniona do reprezentowania dziecka.
Pracę należy podpisać czytelnie z tyłu podając imię, nazwisko i klasę.

IV. Kontakt
Osoba do kontaktu – w przypadku pytań odnośnie konkursu: Joanna Sobieraj- nr tel. 604695989 i Agnieszka Zięba- nr tel. 668411471

V. Termin i miejsce nadsyłania prac
Pracę należy dostarczyć do 4 kwietnia 2018 roku, do organizatorów ( pracownia 306, 201 lub pokój nauczycielski).

VI. Rozstrzygnięcie konkursu
Jury wybierze najciekawsze prace indywidualne w każdej kategorii wiekowej, ilustrujące najlepiej temat przewodni” Alternatywne źródła energii”. Spośród nich wybrane i nagrodzone zostaną trzy najlepsze prace. Jury dopuszcza możliwość przyznania dodatkowych nagród.

VII. Ogłoszenie wyników konkursu
O wynikach konkursu laureaci zostaną poinformowani na stronie internetowej szkoły.

VIII. Publikacja prac
Wybrane przez jury prace umieszczone zostaną na wystawie, którą będzie można obejrzeć w auli im M. Góry w LO Rymanów. Z chwilą nadesłania prace przechodzą na własność Organizatora.

IX. Uwagi dodatkowe
Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.
Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).
Osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną powiadomione osobiście o miejscu i godzinie uroczystego rozdania nagród.
Wszelkie sprawy nie uwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator.