Rekrutacja

TUTAJ - rekrutacja Liceum w RymanowieInteraktywny PDF z ofertą 2020/2021


Oferta LO - 2020/21 dla absolwentów szkół podstawowych

PROFIL MATEMATYCZNO-FIZYCZNY
PROFIL GEOGRAFICZNO-MATEMATYCZNY
PROFIL INFORMATYKA Z ROBOTYKĄ
PROFIL HUMANISTYCZNO-PRAWNICZY
PROFIL LINGWISTYCZNO-MEDIALNY
PROFIL MEDYCZNO-RATOWNICZY
PROFIL PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNY
ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO
ODDZIAŁ STRAŻY POŻARNEJ I STRAŻY GRANICZNEJ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PROFIL MATEMATYCZNO-FIZYCZNY

Przeznaczony jest dla uczniów zainteresowanych naukami ścisłymi i przyrodniczymi. Przygotowują do studiowania na kierunkach takich jak: matematyka, fizyka, informatyka, mikro - i nanotechnologie w biofizyce, systemy diagnostyczne w medycynie, energetyka, inżynieria materiałowa, mechanika i budowa maszyn, lotnictwo i kosmonautyka, automatyka i robotyka, mechatronika, finanse i rachunkowość.

Oferujemy uczniom:

- Przygotowanie do olimpiad i konkursów przedmiotowych

- Nauczanie matematyki i fizyki z wykorzystaniem najnowszych technologii internetowych (programy Geo Gebra i Stellarium )

- Warsztaty w salach, które dają możliwości symulowania wielu zjawisk matematyczno-przyrodniczych,

- Obserwacje Słońca i nocnego nieba za pomocą wysokiej klasy teleskopu Sky-Watcher,

- Udział w wykładach i zajęciach warsztatowych na wyższych uczelniach (Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Rzeszowski, Politechnika Rzeszowska, Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk),

- Warsztaty w laboratoriach Centrum Nauki Kopernik,

- Zajęcia plenerowe z astronomii i astrofizyki w Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym w Niepołomicach oraz w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego,

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym – obowiązkowo: Fizyka. Dodatkowo: 1 lub 2 przedmioty do wyboru.
Przedmiot uzupełniający dostosowany do profilu klasy: Programowanie w matematyce / AutoCAD
Przedmioty punktowane podczas rekrutacji: Język Polski, Matematyka, Język Angielski, Fizyka

PROFIL GEOGRAFICZNO-MATEMATYCZNY

Przeznaczony jest dla uczniów zainteresowanych naukami przyrodniczymi i matematycznymi. Matematyka i geografia odgrywają znaczną rolę przy rekrutacji na licznych kierunkach studiów, a szczególnie: matematyka, budownictwo, ekonomia, handel zagraniczny, geografia, geodezja i kartografia, geologia, inżynieria środowiska, architektura krajobrazu, marketing i zarządzanie, ekologia, agroturystyka, turystyka i rekreacja.

Oferujemy uczniom:

- Nowoczesne metody zajęć z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego,

- Zajęcia terenowe z wykorzystaniem map i sprzętu GPS

- Warsztaty matematyczne prowadzone przez wykładowców uczelni wyższych

- Zajęcia GIS (System Informacji Geograficznej) w Instytucie Geodezji i Gospodarki Przestrzennej UJ w Krakowie

- Projekty rozwijające zainteresowania matematyczne i geograficzne uczniów

- Udział w olimpiadzie z geografii i matematyki, a także w konkursach matematycznych oraz konkursach krajoznawczych i turystycznych

- Wycieczki krajoznawcze i rajdy

- Zajęcia dodatkowe z podstaw tworzenia map oraz podstaw geodezji i kartografii

- Realizację projektów z przedsiębiorczości i ekonomii: „Uczelnie szkołom – o finansach z NBP. Akademicki Portfel Wiedzy o Finansach", „Młoda strefa biznesu”, „Przedsiębiorcza szkoła, przedsiębiorczy uczeń” oraz „Szkoła Przedsiebiorczości – edukacja ekonomiczna poprzez klasowe firmy symulacyjne”,

- Dodatkowa propozycja - historia sztuki dla kandydatów na architekturę.


Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:obowiązkowo: Geografia. Dodatkowo: 1 lub 2 przedmioty do wyboru.
Przedmiot uzupełniający dostosowany do profilu klasy: Programowanie / Zajęcia z AutoCada / Elementy geodezji i kartografii.
Przedmioty punktowane podczas rekrutacji: Język Polski, Matematyka, Język Angielski, Geografia

PROFIL INFORMATYKA Z ROBOTYKĄ

Przeznaczony dla Ciebie jeżeli posiadasz zdolności i predyspozycje matematyczne, interesujesz się informatyką, programowaniem, konstruowaniem robotów, sztuczną inteligencją, i chcesz w przyszłości brać aktywny udział w tworzeniu, rozwijaniu nowoczesnych technologii, to skorzystaj z naszej oferty. W dzisiejszym świecie na każdym kroku mamy do czynienia z komputerami i urządzeniami cyfrowymi. Funkcjonowanie w takim otoczeniu wymaga od nas logicznego myślenia oraz zainteresowania naukami ścisłymi, dzięki czemu możemy je zrozumieć i wykorzystać w codziennym życiu. Znajomość matematyki, języków programowania, robotyki, automatyki, różnych programów komputerowych to dzisiaj najbardziej oczekiwane i pożądane umiejętności przez pracodawcę na rynku pracy. Automatyka i robotyka to jedna z najbardziej per­spek­ty­wicznych dziedzin inżynier­s­kich na świecie. Wynika to z gwał­townie ros­nącego zapotrze­bowa­nia prze­mysłu na dobrych spec­jal­istów potrafią­cych pro­jek­tować, uruchamiać i obsługiwać nowoczesne stanowiska wyposażone w roboty. Wybierając ten profil masz szansę studiowania na takich kierunkach jak: informatyka, teleinformatyka, automatyka i robotyka, inżynieria systemów, informatyka i ekonometria, cybernetyka i wielu innych kierunkach studiów.

Oferujemy uczniom:

- Dodatkowe zajęcia z programowania i konstruowania robotów,

- Zdobywanie wiedzy konstrukcyjnej poprzez tworzenie robotów z użyciem serwomotorów, czujników, przekładni, kół i innych elementów,

- Rozwijanie umiejętności technicznych z zakresu konstruowania, budowania i programowania robotów,

- Warsztaty tematyczne prowadzone przez wykładowców uczelni wyższych,

- Udział w zajęciach rozwijających zainteresowania konstrukcjami różnego typu robotów,

- Warsztaty z programowania elementów elektroniki.


Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: obowiązkowo: Informatyka. Dodatkowo: 1 lub 2 przedmioty do wyboru.
Przedmiot uzupełniający dostosowany do profilu klasy: Programowanie/Robotyka.
Przedmioty punktowane podczas rekrutacji:Język Polski, Matematyka, Język Angielski, Informatyka

 

PROFIL HUMANISTYCZNO-PRAWNICZY

Przeznaczony jest dla uczniów zainteresowanych naukami humanistycznymi i społecznymi. Zajęcia przygotowują do studiowania na kierunkach: filologia polska, historia, prawo, prawo i administracja, psychologia, pedagogika, socjologia, dziennikarstwo, politologia, stosunki międzynarodowe, europeistyka, kulturoznawstwo, bezpieczeństwo wewnętrzne.

Oferujemy uczniom:

- Wykłady i warsztaty na uczelniach wyższych,

- Przygotowanie do Olimpiad Historycznej, Wiedzy o Państwie i Prawie, Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności, Wiedzy o Integracji Europejskiej, Wiedzy o Prawach Człowieka, Filozoficznej, Literatury i Języka Polskiego, Języka Angielskiego oraz do innych prestiżowych konkursów przedmiotowych,

- Realizacja projektów edukacyjnych,

- Obserwacje i symulacje rozpraw sądowych,

- Warsztaty z metod rozwiązywania konfliktów metodą negocjacji i mediacji,

- Zajęcia w klasach pod patronatem Wydziału Prawa i Administracji WSIiZ w Rzeszowie,

- Udział w projekcie „Akademia Bezpieczeństwa” WSPiA w Rzeszowie,

- Uczestnictwo w spektaklach teatralnych i filmowych, wystawach,

- Pracę w Młodzieżowej Radzie Gminy Rymanów,

- Spotkania z przedstawicielami świata kultury, nauki, sportu i polityki,

- Współpraca z mediami,

- Zaangażowanie w Dyskusyjnym Klubie Filmowym,

- Udział w zajęciach teatralnych, poetyckich i recytatorskich,

- Zajęcia z wiedzy o kulturze realizowane w teatrze, galeriach i muzeach,

- Lektorat z języka łacińskiego.


Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: obowiązkowo: Język Polski. Dodatkowo: 1 lub 2 przedmioty do wyboru.
Przedmiot uzupełniający dostosowany do profilu klasy: Podstawy dziennikarstwa/Elementy prawa.
Przedmioty punktowane podczas rekrutacji: Język Polski, Matematyka, Język Angielski, WOS

 

PROFIL LINGWISTYCZNO-MEDIALNY

Przeznaczony jest dla uczniów, którzy są zainteresowani nauką języków obcych na poziomie rozszerzonym w zwiększonym wymiarze godzin. Zajęcia przygotowują do studiowania na takich kierunkach jak: filologie obce, lingwistyka stosowana, stosunki międzynarodowe, europeistyka.

Oferujemy uczniom:

- Możliwość nauki dwóch języków obcych (język angielski obowiązkowo na poziomie rozszerzonym oraz do wyboru język niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański lub włoski na poziomie podstawowym lub rozszerzonym – w zwiększonym wymiarze godzin),

- Możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych w języku angielskim z zakresu historii, geografii oraz kultury państw anglojęzycznych - autorski program nauczania,

- Indywidualny program nauczania z wybranego języka obcego dla uczniów wybitnie uzdolnionych lingwistycznie,

- Współpracę ze szkołami w Niemczech, Austrii, we Włoszech i na Węgrzech w ramach realizowanych projektów Erasmus+ (wymiany uczniowskie),

- Udział w wykładach i warsztatach językowych prowadzonych przez wykładowców uczelni wyższych,

- Współpracę z Uniwersytetem Rzeszowskim, PWSZ w Krośnie i Sanoku,

- Realizację projektów pod patronatem Goethe Institut i Jugendwerk,

- Zajęcia z podstaw dziennikarstwa,

- Udział w spektaklach teatralnych anglojęzycznych, warsztatach edukacji filmowej,

- Pracę w szkolnym kółku filmowym i radiowęźle,

- Warsztaty z fotografii i montażu filmów.

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: obowiązkowo: Język Angielski. Dodatkowo: 1 lub 2 przedmioty do wyboru.
Przedmiot uzupełniający dostosowany do profilu klasy: Podstawy dziennikarstwa/Fotografika - Multimedialna
Przedmioty punktowane podczas rekrutacji: Język Polski, Matematyka, Język Angielski, WOS

 

PROFIL MEDYCZNO-RATOWNICZY

Przeznaczony jest dla uczniów zainteresowanych naukami medycznymi, biologicznymi, chemicznymi i społecznymi. Uczniowie są przygotowywani do studiowania m.in. na kierunkach: medycyna, stomatologia, farmacja, pielęgniarstwo, ochrona zdrowia, biologia, chemia, psychologia, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, biotechnologia, biochemia, chemia stosowana, weterynaria, zootechnika, ochrona środowiska, wychowanie fizyczne i wiele innych.

Oferujemy uczniom:

- Wykłady, warsztaty, zajęcia laboratoryjne i ćwiczenia praktyczne na uczelniach wyższych,

- Przygotowanie do olimpiad i konkursów,

- Innowacyjne zajęcia i udział w ćwiczeniach w ramach Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego i Państwowego Ratownictwa Medycznego,

- Współpracę z instytucjami promującymi transplantologię w Polsce,

- Naukę postępowania przy nagłym zatrzymaniu krążenia połączoną z obsługą automatycznego defibrylatora, ćwiczenia praktyczne z zakresu prowadzenia resuscytacji - krążeniowo –oddechowej,

- Zajęcia z ratownictwa medycznego odbywające się nie tylko w systemie klasowolekcyjnym, ale także poza szkołą, m.in. w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym i w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku,

- Projekty prozdrowotne i proekologiczne,

- Możliwość udziału w wolontariacie w placówkach opieki zdrowotnej oraz akcjach Szkolnego Koła PCK oraz Szkolnego Koła Honorowych Dawców Krwi,

- Język Angielski zawodowy – innowacja pedagogiczna,

- Lektorat z języka łacińskiego.

 

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: obowiązkowo: Biologia. Dodatkowo: 1 lub 2 przedmioty do wyboru.
Przedmiot uzupełniający dostosowany do profilu klasy: Pielęgniarstwo/Ratownictwo Medyczne.
Przedmioty punktowane podczas rekrutacji: Język Polski, Matematyka, Język Angielski, Biologia

 

PROFIL PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNY

Przeznaczony dla przyszłych pedagogów i psychologów, opiekunów, pracowników socjalnych, terapeutów. Studia pedagogiczne, psychologiczne, zarządzania zasobami ludzkimi i inne pokrewne kierunki otwierają możliwości zatrudnienia w oświacie, działalności gospodarczej usługowej i produkcyjnej, opiece społecznej, medycynie, w dziedzinie ekonomii, filozofii, teologii itp. To miejsce, gdzie sam możesz zrozumieć siebie i zdecydować o swojej przyszłości. Zajęcia prowadzone będą metodami aktywizującymi oraz warsztatowymi. Umożliwią zrozumienie specyfiki myślenia psychologicznego oraz pozwolą przełożyć zdobytą wiedzę teoretyczną na interpretację zdarzeń z życia codziennego.

Oferujemy uczniom:

- Zajęcia z neurodydaktyki w praktyce szkolnej, czyli wykorzystanie wiedzy o pracy mózgu do szybszego i skuteczniejszego uczenia się,

- Program mediacji rówieśniczych - tytuł „mediatora rówieśniczego”,

- Warsztaty psychologii zarządzania zasobami ludzkimi,

- Kurs pedagogiki wczesnoszkolnej w praktyce, w ramach współpracy z przedszkolem i szkołą podstawową,

- Trening umiejętności społecznych,

- Udział w ogólnopolskich olimpiadach, turniejach psychologicznych i pedagogicznych z możliwością zdobycia indeksu na studia wyższe

- Udział w pozalekcyjnym seminarium psychologicznym,

- Sporządzanie profili psychologicznych,

- Uczestnictwo w projektach badawczych i eksperymentach społecznych,

- Analizy filmów psychologicznych,

- Działania o charakterze wolontariatu,

- Warsztaty tematyczne (m.in. komunikacja interpersonalna, asertywność, samoocena, radzenie sobie w sytuacjach trudnych, wystąpienia publiczne, kreatywność, alternatywne sposoby rozwiązywania sporów i konfliktów).

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: obowiązkowo: Język Polski. Dodatkowo: 1 lub 2 przedmioty do wyboru.
Przedmiot uzupełniający dostosowany do profilu klasy: Podstawy Psychologii/Pedagogiki.
Przedmioty punktowane podczas rekrutacji: Język Polski, Matematyka, Język Angielski, Biologia

ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO

Przeznaczony jest dla młodych ludzi, którzy planują związać swoją przyszłość z wojskiem. Może być doskonałym wstępem do kariery wojskowej oraz wyjątkową okazją do sprawdzenia swoich możliwości.Oddział przygotowuje uczniów również do studiowania w szkołach oficerskich, na politechnikach, akademiach wychowania fizycznego. Szkolimy przyszłych studentów takich kierunków jak: bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne oraz ratownictwo medyczne. Oddział został objęty patronatem 21 Brygady Strzelców Podhalańskich. Oddział wpisuje się w 125 lat tradycji Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, którego jesteśmy spadkobiercami. Dumni z chwały przodków śmiało patrzymy w przyszłość, oferując naszym uczniom najlepsze wojskowe wykształcenie na Podkarpaciu.

Oferujemy uczniom:

- Kształcenie obywatelskie i patriotyczne,

- Poznawanie etyki żołnierskiej i Ceremoniału Wojskowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,

- Szkolenie strzeleckie na szkolnej strzelnicy o najwyższym standardzie w województwie z broni palnej, sportowej i bojowej,

- Przeszkolenie z zakresu obronności, taktyki wojskowej, kryminalistyki i kryminologii,

- Naukę musztry użytkowej i paradnej,

- Ćwiczenia z terenoznawstwa i łączności,

- Szkolenie medyczne i prawne,

- Zajęcia w jednostkach wojskowych i ośrodkach szkolenia służb mundurowych,

- Obozy szkoleniowo-kondycyjne (klasa pierwsza – Mazury, klasa druga – Pomorze) oraz obóz sportowy z windsurfingu (ośrodek szkoleniowy na Mazurach),

- Dodatkowe zajęcia sprawnościowe: sztuki walki, siłownia, basen, narty, park linowy, spływy kajakowe, paintball.

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: obowiązkowo: Geografia. Dodatkowo: 1 lub 2 przedmioty do wyboru.
Przedmiot uzupełniający dostosowany do profilu klasy: Kryminalistyka.
Przedmioty punktowane podczas rekrutacji: Język Polski, Matematyka, Język Angielski, Geografia

ODDZIAŁ STRAŻY POŻARNEJ I STRAŻY GRANICZNEJ

Uczniowie liceum o tym profilu pozyskują najaktualniejszą wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz podstawowe wiadomości i umiejętności dotyczące zadań realizowanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej. Zaprojektowane zajęcia umożliwiają udział w symulowanych działaniach prowadzonych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej i Straży Pożarnej, co pozwala uczniom wykształcić odpowiednie cechy charakteru i pożądane postawy. Zajęcia mają na celu przygotowanie kandydatów do procedury naboru do Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej w zakresie wymaganej wiedzy ogólnej i egzaminów sprawnościowych.

Oferujemy uczniom:

- Program kształcenia opracowany na podstawie porozumień ze Strażą Graniczną oraz Państwową Strażą Pożarną,

- Zapoznanie z organizacją i strukturą systemu ochrony przeciwpożarowej i Państwowej Straży Pożarnej,

- Poznanie struktury, zadań i zasad funkcjonowania służb i podmiotów funkcjonujących w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym,

- Trening strzelecki, taktyka przeciwdywersyjna,

- Zapoznanie z technikami interwencyjnymi, metodami przeprowadzania kontroli osób i środków transportu,

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: obowiązkowo: Wiedza o społeczeństwie. Dodatkowo: 1 lub 2 przedmioty do wyboru.
Przedmiot uzupełniający dostosowany do profilu klasy: Ratownictwo Medyczne.
Przedmioty punktowane podczas rekrutacji: Język Polski, Matematyka, Język Angielski, Geografia

Programy finansowane z Unii Europejskiej
Zdalna Szkoła
PNWM Jugendwerk
Deutsch Plus+
Tłumacz
Ranking Perspektywy
Odwiedziło nas:.

6608346

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Użytkowników: 3
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: szkola_p

Wszelkie cenne uwagi dotyczace tresci oraz wygladu strony prosze kierowac na: wojtek.lorymanow@gmail.com
Wszystkie prawa zastrzezone © 2008